Polski Ład

zmiany w podatkach w 2022

23 listopada 2021 r. Polski Ład został ogłoszony w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105) - rządowy program przyniesie szereg zmian, które w większości mają wejść w życie w 2022 r.

24 marca 2022 r. pojawiła się obszerna nowelizacja tzw. Polskiego Ładu, wprowadzająca sporo zmian w przepisach podatkowych. Po pierwszej analizie projektu, zmiany wydają się systemowe. Spora część z nich jest korzystna dla podatników. Proponowane wejście w życie nowych przepisów to 1 lipca 2022 r. (chociaż spora część zmian ma być również stosowana do dochodów uzyskiwanych już od 1 stycznia 2022 r.).

Polski Ład a przekształcenie
spółki –
czy warto?

W ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców zastanawia się, czy i w co przekształcić swoją działalność. Które formy działalności są najmniej korzystne dla przedsiębiorcy?

Zobacz więcej >>

Artykuły:

Łatanie Polskiego Ładu, czyli kolejny projekt nowelizacji ustawy
o PIT

Po podpisaniu przez Prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, 10 marca 2022r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany w Polskim Ładzie. Zobacz najważniejsze zmiany.

Zobacz więcej >>
Zobacz więcej >>

Czy Polski Ład rozpowszechni ten model opodatkowania wśród podatników? Wsród nadchodzących zmian Estoński CIT w może okazać się ciekawą alternatywą dla przedsiębiorców.

ESTOŃSKI CIT 2.0. – czyli jak Polski Ład uatrakcyjnił ryczałt od dochodów spółek?

Ulga dla klasy średniej w przypadku rozliczeń małżeńskich - przewodnik MF

W opublikowanym poradniku MF wskazuje, że wspólne małżeńskie zeznanie podatkowe przy zastosowaniu ulgi może być korzystne osobom, które zdecydują się na taką formę rozliczenia. Ale czy na pewno?

Zobacz więcej >>
Zobacz więcej artykułów >>

kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów operacyjnych


wydatków pasywnych poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, tj.:

 • kosztów finansowania dłużnego przekraczających limit 30% podatkowej EBITDA,
 • wydatków na usługi niematerialne oraz opłat licencyjnych, przekraczających o 3 MLN zł 5% podatkowej EBITDA.

Jeżeli spółka (podatnik CIT) poniesie stratę z działalności operacyjnej albo osiągnie rentowność
w przychodach operacyjnych w wysokości nie większej niż 1% to w takiej sytuacji podatek minimalny będzie należny i wyniesie 10% podstawy opodatkowania.

Podatek minimalny

Podatkiem w ustawie nie objęto:

 1. nowych firm,
 2. przedsiębiorstw finansowych,
 3. podatników, którzy osiągnęli przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 4. „prostych” struktur właścicielskich,
 5. podatników z branży eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz wydobycia kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach,
 6. wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w których jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, przy założeniu, że rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres, a udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%.
Stawka wyniesie
10% podstawy opodatkowania

wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto

Do celów obliczenia straty lub udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się kosztów podatkowych z tytułu nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych oraz przychodów i kosztów uzyskania przychodów osiągniętych lub poniesionych w związku ze szczegółowo określonymi w przepisie transakcjami. Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma:

Minimalny podatek będzie podlegał pomniejszeniu o klasyczny podatek CIT. Jednocześnie możliwe będzie odliczenie kwoty zapłaconego podatku minimalnego od klasycznego podatku CIT, za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił podatek minimalny.

Spółki holdingowe

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie tzw. reżimu holdingowego. Wprowadzono definicję spółki holdingowej i spółki zależnej (krajowej oraz zagranicznej).

Spółka holdingowa:

 • spółka z o.o. lub S.A. będąca rezydentem podatkowym w Polsce,
 • posiada nieprzerwanie przez min. 1 rok bezpośrednio min. 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • nie tworzy PGK,
 • nie korzysta ze zwolnień (zezwolenie strefowe, decyzja o wsparciu, ustawowe zwolnienia dywidendowe),
 • prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą,
 • udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada udziałowiec (akcjonariusz), który ma siedzibę/zarząd/jest zarejestrowany lub położony na terytorium określonych krajów.

Spółka zależna:

 • co najmniej 10% udziałów (akcji) kapitale tej spółki posiada spółka holdingowa przez min. 1 rok,
 • nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki,
 • nie posiada tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania,
 • nie posiada ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,
 • nie tworzy PGK, nie korzysta ze zwolnień podatkowych (zezwolenie strefowe, decyzja o wsparciu).

Krajowa spółka zależna:

 • spółka zależna,
 • spółka z o.o. lub S.A.,
 • rezydencja podatkowa w Polsce.

Zagraniczna spółka zależna:

 • spółka zależna,
 • ma osobowość prawną,
 • podlega w innym niż RP państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów i nie korzysta ze zwolnienia z tego opodatkowania,
 • nie ma siedziby/zarządu/nie jest zarejestrowana ani położona na terytorium określonych krajów.

Przepisy przewidują wprowadzenie dwóch rodzajów zwolnień:

Zwolnienie z podatku od dywidendy

 • ma obejmować 95% kwoty przychodów z dywidend uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej,
 • zwolnienie nie ma zastosowania:

gdy co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym to przychody pasywne oraz gdy faktycznie zapłacony CIT przez tę spółkę jest niższy o co najmniej 25% od CIT potencjalnie należnego, gdyby spółka ta była rezydentem podatkowym w Polsce (a przesłanki te są spełnione w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda lub w którymkolwiek z 5 lat podatkowych poprzedzających ten rok),


w takiej części, w jakiej wypłacana dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.

-
-

Zwolnienie z podatku od dochodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji)

 • zwolnienie dotyczące całości dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego,
 • warunkiem zastosowania zwolnienia jest złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia,
 • zwolnienie nie znajdzie zastosowania do zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, jeżeli co najmniej 50% wartości aktywów tych spółek, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Wymiana udziałów, łączenie i podział spółek

Obecnie wymiana udziałów, połączenia, podziały, aport przedsiębiorstw / zorganizowanych części przedsiębiorstwa są neutralne podatkowo pod warunkiem, że działania te są uzasadnione gospodarczo. Zgodnie ze zmianami neutralna podatkowo będzie wyłącznie pierwsza wymiana udziałów, pierwsze połączenie lub pierwszy podział.

Podatek od przerzuconych dochodów

Dotychczas w ustawie o CIT funkcjonował przepis zobowiązujący podatników do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów m.in. kosztów usług niematerialnych, opłat licencyjnych itp. przekraczających limit wskazany w ustawie (art. 15e ustawy o CIT). Zmiany zakładają – poza usunięciem ww. regulacji – wprowadzenie podatku od przerzucanych dochodów.

koszty dotyczące usług niematerialnych i opłat licencyjnych, koszty finansowania dłużnego oraz opłat restrukturyzacyjnych (jeżeli suma tych kosztów poniesionych na rzecz jakiegokolwiek podmiotu stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodu)


poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, jeżeli:

 • faktycznie zapłacony podatek przez odbiorcę płatności jest niższy o co najmniej 25% (w stosunku do kwoty hipotetycznego podatku w Polsce),
 • koszty te podlegają zaliczeniu do KUP (względnie – odliczeniu od dochodu/ podatku),
 • stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez podmiot powiązan.

Stawka podatku od przerzucanych dochodów wynosi 19%. Co istotne, przepisów tych nie stosuje się, jeżeli podmiot prowadzi istotną rzeczywistą działalność gospodarczą i jest rezydentem podatkowym w UE lub EOG.

 • podmiotów powiązanych,
 • dokonujących płatności z określonych tytułów (wewnątrz grupy),
 • osiągających niewielki „wynik” na działalności innej niż transakcje grupowe,
 • jeżeli podmiot powiązany nie prowadzi istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej.

„Przerzucane dochody” to:

Kogo dotyczy podatek?

Podatek u źródła

Polski Ład zakłada szereg zmian w podatku u źródła.

Zmiany w mechanizmie WHT- refund

 • mechanizm był już kilkukrotnie odraczany,
 • mechanizm zakłada obowiązek automatycznego poboru podatku u źródła przy dokonaniu płatności przekraczającej w ciągu roku podatkowego 2 mln zł z prawem ubiegania się o zwrot całości lub części zapłaconego podatku,
 • mechanizm będzie dotyczył wyłącznie:
 • jeżeli bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dana płatność nie zostanie zakwalifikowana do katalogu płatności objętych WHT, organ będzie miał możliwość reklasyfikacji takiej płatności (anti - avoidance).

- rezydentów polskich,

- płatności pasywnych (dywidenda, odsetki, należności licencyjne),

- ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych;

Opinia o stosowaniu preferencji

 • dotychczas możliwe było występowanie z wnioskiem o opinię w zakresie zwolnienia na gruncie ustawy o CIT,
 • po zmianach możliwe będzie wystąpienie z pytaniem o preferencje również na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • o opinię będzie mógł wystąpić:

- podatnik,

- płatnik,

- dom maklerski/bank,

 • jednocześnie opinie o stosowaniu zwolnienia wydane przed 31 grudnia 2021 r. będą ważne do dnia 1 stycznia 2025 r. (pod warunkiem braku zmiany okoliczności faktycznych).

Certyfikat rezydencji

możliwe będzie posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji (pod warunkiem braku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności kopii ze stanem faktycznym).

Doprecyzowanie pojęć:

- należyta staranność

 • dotychczas przy ocenie należytej staranności uwzględniano charakter oraz skalę działalności płatnika,
 • po zmianach konieczne będzie uwzględnianie dodatkowo powiązań pomiędzy płatnikiem, a podatnikiem.

- rzeczywisty właściciel

po zmianach rzeczywistym właścicielem należności będzie podmiot:

 • niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
 • prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą, jeżeli należności są uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kwota wolna od podatku i próg podatkowy

Ustawa zakłada zwiększenie kwoty wolnej od podatku w PIT z kwoty 8 000 zł do kwoty 30 000 zł oraz zwiększenie progu podatkowego z kwoty 85 528 zł do 120 000 zł.

Składka zdrowotna

Ustawa zakłada brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Wysokość składki zdrowotnej zmieni się w zależności od wybranej formy opodatkowania:

zasady ogólne: wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki (uzyskanego dochodu),


podatek liniowy: wysokość składki zdrowotnej wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki (uzyskanego dochodu); składka nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia,


ryczałt: wysokość składki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy wymiary składki, która będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia i rocznych przychodów podatnika:

 • do 60 000 zł wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • do 300 000 zł wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • powyżej 300 000 zł wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzeni,

karta podatkowa: wysokość stawki zdrowotnej wyniesie 9% podstawy wymiaru składki (minimalnego wynagrodzenia).

Dodatkowo do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Do takich osób należą członkowie zarządu czy prokurenci, którzy zostali powołani do pełnienia funkcji na mocy uchwały i otrzymują za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie. Składka zdrowotna dla tych osób wyniesie 9% podstawy wymiaru składki – w tym przypadku będzie to otrzymywane wynagrodzenie.

Ulga „na powrót”

W ramach ulgi przychody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty 85 528 zł osiągnięte przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium RP będą zwolnione z opodatkowania przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego.


Ulga ma dotyczyć przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga dla „klasy średniej”

Przepisy wprowadzają ulgę dla klasy średniej, która obejmie:

 • pracowników,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach skali podatkowej.

Ulga będzie przysługiwać pracownikom, jeśli osiągane przez nich przychody będą utrzymane w granicach od 68 412 zł do 133 692 zł. W przypadku przedsiębiorców podstawą wyliczenia ulgi będzie przychód pomniejszony o koszty prowadzenia działalności. Dodatkowo przepisy różnicują wysokość ulgi w zależności od przekroczenia konkretnych kwot przychodu. Kwotę ulgi oblicza się według wzoru:

(A1 x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co

najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od

102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

Grupa VAT

Ustawa wprowadza do VAT nową kategorię podmiotu. Grupa VAT to grupa podmiotów powiązanych:

 • finansowo (jeden z podatników będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy),
 • ekonomicznie (przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter, rodzaj działalności prowadzonej przez członków grupy uzupełnia się lub są współzależne albo członek grupy prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni członkowie grupy VAT),
 • organizacyjnie (podmioty tworzące grupę prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownictwem lub organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu).

Korzyści z utworzenia grupy VAT:

 • brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług przez podmioty należące do grupy,
 • mniejsza ilość dokumentów do analizy ze względu na zmniejszenie liczby wymaganych plików JPK_VAT,
 • brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak wystawiania faktur wewnętrznych w ramach grupy,
 • wyłączenie mechanizmu podzielonej płatności dla obrotów wewnątrzgrupowych.

Dla kogo grupa VAT?

 • dla osób fizycznych, spółek osobowych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osób prawnych,
 • dla podmiotów mających siedzibę na terytorium Polski bądź dla podatników niespełniających tego kryterium w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą korzystając z pośrednictwa oddziału położonego na terytorium Polski.

Jak utworzyć grupę VAT?

 • zawrzeć umowę na grupę VAT,
 • wskazać przedstawiciela, który będzie reprezentował grupę VAT,
 • złożyć zgłoszenie rejestracyjne oraz umowę do urzędu skarbowego właściwego dla przedstawiciela grupy VAT.

Należy:

Czas trwania: nie krócej niż 3 lata

Usługi finansowe B2B z VAT

Aktualnie w Polsce usługi finansowe są obligatoryjnie zwolnione z VAT i dotyczy to zarówno usług świadczonych w transakcjach B2B, jak i tych wykorzystywanych na rzecz klientów detalicznych.


Instytucje finansowe nie mają zatem prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie kupowanych przez nie towarów i usług.

Co się zmieni?
 • Transakcje, w tym pośrednictwo dotyczące obrotu walutami, banknotami i monetami używanymi jako środek płatniczy,
 • Zarządzanie funduszami,
 • Udzielanie kredytu lub pożyczki pieniężnej i pośrednictwo w usługach kredytowych lub pożyczkowych oraz zarządzanie kredytem lub pożyczką pieniężną przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,
 • Poręczenie, gwarancja i wszelkie inne zabezpieczenia związane z transakcjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz pośrednictwo
  w takich usługach i zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez wierzyciela lub pożyczkodawcę,
 • Usługi wpłaty gotówki, prowadzenie rachunków gotówkowych, wszelkiego rodzaju transakcje płatnicze, przekazy pieniężne, długi, czeki i weksle oraz pośrednictwo związane z tego typu usługami,
 • Usługi, w tym pośrednictwo obejmujące udziały w spółkach lub innych podmiotach, które posiadają osobowość prawną
 • Usługi w zakresie instrumentów finansowych oraz świadczenie pośrednictwa w tym zakresie,
 • Podatnik rezygnujący ze zwolnienia i wybierający opodatkowanie, będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez niego usług świadczonych na rzecz podatników,
 • Nie będzie możliwości zrezygnowania ze zwolnienia tylko do wybranych rodzajów usług,
 • Okres obowiązywania rezygnacji ze zwolnienia: 2 lata - po tym okresie można ponownie zastosować zwolnienia na 2 lata.

Podatnicy będą mogli wybrać sposób opodatkowania następujących usług finansowych:

Co trzeba zrobić?

Jakie są korzyści?

Złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania do właściwego naczelnika US / w przypadku podmiotów dotychczas niebędących podatnikami - rejestracja jako podatnik VAT czynny.

Możliwość odliczenia VAT od zakupów związanych ze świadczeniem usług finansowych - nabywcy również będą mieć prawo do odliczenia = obniżenie kosztów działalności.

Ulgi i innowacje

Polska strefa inwestycji

Podejście projektowe

 • ograniczenie wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu na podstawie decyzji o wsparciu wyłącznie do dochodu z nowej inwestycji, która była podstawą uzyskania tej decyzji,
 • nie jest jasny przy tym status interpretacji ogólnej, w której Minister Finansów wskazał, że jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje w sposób angażujący aktywa posiadane już przez podatnika oraz gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku (ścisłe powiązania), dochód podlegający zwolnieniu z opodatkowania ustala się z uwzględnieniem tego istniejącego, przed wydaniem decyzji o wsparciu, majątku,
 • zmiany dotyczą inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne istniejącego zakładu,
 • zmienione przepisy stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.; brak przepisów przejściowych odnoszących się do zasad rozliczania decyzji o wsparciu wydanych do 31 grudnia 2021 r.

Ustawowe skrępowanie w zakresie zmiany poziomu zatrudnienia

 • brak możliwości obniżenia poziomu zatrudnienia, określonego w decyzji o wsparciuw dniu jej wydania, o więcej niż 20% (analogicznie jak w SSE),
 • zmiany dotyczą przedsiębiorców realizujących każdy rodzaj nowej inwestycji, ale z ustawy nie wynika, czy obejmują także decyzje wydane do końca 2021 r.

Uszczelnienie małej klauzuli obejścia prawa

 • nowością jest dodanie do katalogu niezdefiniowanego sformułowania – „czynności innej niż zawarcie umowy” oraz odniesienie do dochodów „osiągniętych z realizacji nowej inwestycji”
 • zwolnienia dochodów z podatku nie stosuje się, jeżeli osiągnięcie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub z działalności gospodarczej osiągniętych z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu następuje w związku z zawarciem umowy, dokonaniem innej czynności prawnej lub wielu powiązanych czynności prawnych lub dokonaniem czynności innej niż zawarcie umowy, której efektem jest podejmowanie w sposób sztuczny czynności faktycznych dokonanych przede wszystkim w celu uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego.

Zmiany w zakresie IP BOX

 • do tej pory podatnicy, którzy kwalifikowali dane wydatki do ulgi IP BOX, rozliczając dochód z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką CIT/PIT, nie mogli tych samych wydatków rozliczyć w ramach ulgi B+R,
 • ustawa wprowadza możliwość symultanicznego rozliczania ulg B+R i IP BOX, poprzez dodanie przepisu umożliwiającego ujęcie
  w kalkulacji dochodu IP BOX kosztów kwalifikowanych B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia prawa własności intelektualnej.

Zmiany w zakresie ulgi B+R

 • zwiększenie progu odliczeń kosztów kwalifikowanych ze 150% do 200% dla podatników posiadających status centrów badawczo-rozwojowych (CBR),
 • pozostali podatnicy odliczą 200% kwalifikowanych kosztów pracowniczych oraz 100% pozostałych kosztów kwalifikowanych (do tej pory limit odliczenia wynosił 100%),
 • podmioty nieposiadające statusu MŚP, posiadające jednocześnie status centrum badawczo-rozwojowego, podobnie jak w ramach obecnie obowiązujących przepisów, będą mogły odliczyć jedynie 100% kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (tak jak podmioty bez statusu CBR).

Ulga na innowacyjnych pracowników

 • jeśli pracodawca osiągnie stratę lub wysokość dochodu będzie niższa niż suma kosztów kwalifikowanych do odliczenia i nie będzie mógł w pełni skorzystać z ulgi B+R w danym roku podatkowym, ulga będzie mogła zostać odliczona od zaliczek na PIT należnych od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
 • ulga będzie dotyczyła innowacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych,
  a także znajdzie zastosowanie w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych przez nich z tytułu praw autorskich,
 • do ulgi będą mogli zostać zakwalifikowani pracownicy, których czas pracy przeznaczonej na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.
 • prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów,
 • w uldze będą mogły zostać uwzględnione m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych z nimi związanych), oprogramowania, opłaty leasingowe oraz koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów,
 • odliczenia będzie można dokonać w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026,
 • podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta z PSI/SSE, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów dot. PSI/SSE.

Ulga na robotyzację

 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym,
 • możliwość skorzystania również w przypadku straty lub gdy kwota odliczenia przewyższa podstawę opodatkowania (wówczas odliczenie w kolejnych 6 latach podatkowych),
 • podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta z PSI/SSE, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie przepisów dot. PSI/SSE.

Ulga na produkcję próbną (prototypy)

Ulga konsolidacyjna

 • możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.
 • możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę stanowiącą: 1.150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, 2.50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego
  i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł – poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Ulga na pierwszą ofertę publiczną (IPO)

Więcej informacji u ekspertów O&W:

Tomasz Gałka

Partner | Doradca podatkowy

Karol Niemiec

Manager | Doradca podatkowy

tomasz.galka@olesinski.com
karol.niemiec@olesinski.com

Wojciech Fryze
Partner | Adwokat

wojciech.fryze@olesinski.com

Jacek Łuczyński

Manager | Adwokat

jacek.luczynski@olesinski.com

Wojciech Niedźwiedzki

Manager | Doradca podatkowy

wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Masz pytania dotyczące Polskiego Ładu?

Skontaktuj się z ekspertami O&W